پَلِت فعال – Active

پلت فعال باید از رنگهایی پر شود که دارای انرژی بسیار مضاعفی هستند. در بسیاری از طراحی های ­دعوت به تعامل (call to action) از رنگهای گرم تر و پر انرژی استفاده میکنند. هرچه رنگ استفاده شده گرم تر باشد، انرژی بیشتری تولید میکند.

البته این حرف، استفاده از رنگهای سردتر را نهی نمیکند؛ بلکه هنگام استفاده از تن های سردتر بهتر است انواع روشن تر آنها مانند آبی الکتریک (electric blue) را به کار برد.

این پلت بهترین گزینه برای جلوه های ویژه است. رنگهایی که در اینجا در گروه های نئونی یا فلورسنت قرار دارند، با نامهایی مانند نامهای زیر دارای شخصیت های مجزا میشوند:

Lime punch (مُهر یا ضربه لیمویی)، قرمز مسابقه ای (racing red)، نارنجی آتشین (fiery orange)، بنفش درخشان (blazing purple)، زرد خورشیدی (solar yellow) و گل گوشواره ای شعله ور (flaming fuchsia).

#929292 – #FF7175 – #7F69A9

#EAEF3D – #00AADB – #000000

#8d6eaa – #f04e9a – #f1f50a

#686B70 – #70D549 – #F18C84

#965B9F – #5B59A2 – #171B4B

#F7B3A6 – #E089B3 – #60569F

#D60153 – #18B1AE – #070604

#C81982 – #F9F412 – #A3A3A3

#4F4F4F – #DB005A – #01A1DB

#FBDB78 – #00A1E2 – #7C7A7B

#32DAC3 – #3F3569 – #E2EA01

#797979 – #FE9015 – #CEE22B

#E5EB63 – #D262D0 – #FE5DA0

#01A686 – #550D7D – #7C7A7B

#FF8D6B – #FBD87A – #EE70A0

#686667 – #F59FAA – #18B1AE

#AAA89B – #F226C3 – #10B3DE

#999DA0 – #7EC624 – #F3B927

#070604 – #EF8F2B – #A93389

#40117B – #6D85C1 – #ED776B

#070604 – #65BF29 – #EA6056

#A3A3A3 – #F09658 – #E8468F

#8164A6 – #A49B8C – #602986

#69C05F – #8560A3 – #070604

#929292 – #FFAB4B – #9BCF60

#3C62AB – #23313E – #B6D805

#B72A86 – #E8581C – #929292

#364D9D – #E2EA19 – #686667

#2C345B – #FE47C5 – #FDE9B4

#686B70 – #E8581C – #A87DB2

#000000 – #00A9C6 – #E8641A

#5F608C – #FF3EB5 – #802B86

#EB4E3D – #007CC2 – #FDF36D

#404C58 – #F770D7 – #27B431

#D968A0 – #CC5194 – #550D7D

#5E6871 – #FCD0B7 – #0098CA

Share This

با ما در ارتباط باشید