رنگ های ناسازگار – Power Clashing

ترکیبات ناسازگار – Power Clashing

زمان هایی وجود دارد که یک حالت ناسازگار در ترکیبات رنگ میتواند به بهترین نحو قصد یا تأثیر مدنظر را به بیننده برساند. در واقع داشتن سازگاری و هارمونی کامل در ترکیبات رنگ، همیشه هدف نیست.

مثلاً سایه های روشن ممکن است با تن های ظریف ترکیب شوند و همچنین خانواده رنگ های مختلف در کنار یکدیگر استفاده شوند.

یک انتخاب حساب شده از رنگهای مختلف و متضاد نه تنها میتواند جلب توجه کند بلکه میتواند محصول را بسیار خاص تر و با تاکید بیشتر نشان دهد. اگر هدف دقیقاً جلب توجه مستقیم باشد، مثلاً در ویترین، چنین ترکیباتی کمک میکنند تا محصول بسیار بیشتر از دیگر موارد توجه بازدیدکننده را به خود جلب کند. در عین حال چنین ترکیباتی میتوانند حالت هایی در مایه خیلی جدی نگرفتن خود را به دلیل استفاده های ناسازگار رنگ نیز بیان کنند.

#D20059 – #C1BC7A – #EE7A7B

#F1A013 – #842B41 – #E10044

#F5B35F – #045FA5 – #E2ECCA

#E3057C – #E08D15 – #314288

#613534 – #EDC683 – #8D74AE

#FDF64E – #832A88 – #E4CD81

#73A487 – #C4B29E – #E1004E

#7B88A8 – #F4F0ED – #F5B85B

#DC918B – #D9772E – #EA6056

#D4D1E6 – #50085C – #AD9281

#D3B0CE – #016193 – #EB637B

#F4A499 – #F5C32C – #595295

#4692ce – #eb8439 – #4692CE

#F5B589 – #B4D98B – #006847

#006847 – #C494BC – #EA76A5

#4692ce – #eb8439 – #4692CE

#F2AE25 – #017E82 – #6F3333

#aed79f – #F0C9DB – #F1A501

#8580B8 – #E7642C – #EE85AD

#49147E – #67BFA6 – #F4EBCC

#8D3B0C – #FBCFA0 – #A8007C

#C81982 – #C3014A – #FBCFC2

#F4C203 – #693178 – #CFA052

#FCD9C5 – #006730 – #E36A17

#DD91B8 – #1C5B7E – #E85857

#543231 – #F7DDE6 – #EE8A68

#8C3B1E – #CE857F – #6A6E9E

#6A6E9E – #FBDB78 – #A37389

#F9CCC9 – #9B6A88 – #36647E

#00A38E – #BC012E – #F5A7A5

#E84588 – #D2CB01 – #BFB8A8

#EC8028 – #F5C5D5 – #43683C

#E23433 – #D8E093 – #BC2B88

#FAD191 – #99063C – #3F3569

#3B5DA7 – #F28DAF – #FDE9A0

#FDE6BD – #E7E6D4 – #0090CD

Share This

با ما در ارتباط باشید