رنگ ها و ترکیبات مجزا از زمان – Timeless

مهم نیست چه زمانه ای است و چه ترندی وجود دارد. اینها رنگهایی هستند که هیچوقت از مد نمی افتند. این رنگها قابل اتکا، معتبر و کلاسیک هستند. این ترکیبات شامل رنگهای سنگ رشته ای (striated stone) و سنگ ارتجاعی (resilient rock) از گرانیت خاکستری و رنگ deep blue slate (نوعی آبی تیره) هستند که با رنگ سایه های شن های روان متناسب سازی شده اند.

بعلاوه در این ترکیب، رنگ متمایل به سبزی که گاهاً به صورت یک لایه روی مجسمه ها و صنایع دستی باستانی را میپوشاند (به آن patina گفته میشود) نیز وجود دارد. این رنگ متمایل به سبز است که در اثر رطوبت و ماندن در هوای آزاد تشکیل شده است. این رنگها و ترکیبات همان رنگهای مجسمه ها و شاهکارهای هنری و معماری باستانی هستند که مربوط به بناهای تاریخی و معابد میباشند در گذر زمان پایدار مانده اند.

0000 – #E3E4DF

#ACA59D – #284543 – #303B71

#7F7784 – #B3B9AF – #D8D9DB

#06315B – #5C5342 – #E2DDC0

#B49B9E – #C2C0B3 – #5C5342

#857037 – #403F69 – #9CA8A8

#DFD8D2 – #9E9085 – #060501

#786C7A – #D8D9C9 – #CACDBC

#F0E7DE – #DDD6C6 – #908474

#01232F – #9E9085 – #060501

#786C7A – #D8D9C9 – #CACDBC

#F0E7DE – #DDD6C6 – #908474

#DFD8D2 – #9E9085 – #060501

#786C7A – #D8D9C9 – #CACDBC

#F0E7DE – #DDD6C6 – #908474

#01232F – #3e4f1c – #D0D6D4

#BFB8A8 – #252A48 – #EBEBEB

#b4a797 – #eae6db – #E6E2DF

#A4A2A3 – #7C7A7B – #BFBFBF

#0b1710 – #826602 – #ACA59D

#DDD6C6 – #969485 – #847467

#9CA8A8 – #DEE4E2 – #010C10

#a4a675 – #29340C – #D8D9CB

#A3A3A3 – #404d58 – #F2F3F5

#A5998B – #BDA9A0 – #2F2D16

#9c8c7c – #B19B35 – #ECE4D7

#C3C3C3 – #929292 – #DDDDDD

#bcb19b – #F3F3F3 – #686667

#D0C8BB – #E3D9D0 – #281F00

#b4b9cd – #5F608C- #E9E1B3

#D2D2C6 – #9B8B7C – #022543

#332B07 – #9C8C7C – #D0CABE

#383725 – #897A65 – #C5BEC5

#BBB2A9 – #958971 – #E1DBCB

#857f6c – #23313E – #E8E4E3

#E7E6D4 – #604D00 – #3E385E

#c9bcab – #DBD7A8 – #72653B

#EAE6DB – #B3B9AF – #3E474E

#E1E1E1 – #BBBBBB – #5A4939

#766750 – #D8DAC5 – #4F5B1D

#F3ECCF – #614C53 – #627677

#3B5A4A – #B2B2B2 – #E4E3DF

Share This

با ما در ارتباط باشید