ترکیبات فریبنده – Glamorous

ترکیبات فریبنده رنگی
فریبندگی و مسحورکنندگی مفاهیم تحریک آمیزی هستند که با تصاویری از ظرافت و راز جذب ستاره های هالیوود آمیخته شده است. خود معنی واقعی کلمه، قول مطمئنی از جذابیت، نورهای درخشان و روشن و زرق و برق میدهد.
استفاده از درخشندگی و زرق و برق بر روی سطوح متالیک و براق تداعی کننده این است که محصول بسته بندی شده در داخل این رنگها چه چیز اغواکننده ای قرار است باشد: انواع قرمز شرجی و سرخ، انواع رنگهای شرابی گران و معروف، اَبسِنت (absinth) و کونیاک. همچنین بنفش برای بخشی از چرخه رنگ که رنگ قرمز قرار دارد و مخصوصاً بخش احساسی قرمز که رنگهایی مانند گل گوشواره ای و صورتی داغ قرار دارند و میتوان آنها را با تن های صورتی گونه ای، بهتر کرد و با فیروزه ای کامل کرد. رنگهای طلایی و مسی هم تصویر کلی این پلت گرم و باشکوه را کامل میکنند.

#0C505B – #68293C – #8B7E51

#9B5D9E – #004851 – #9D2A39

#5BA4AA – #B95B7D – #ABB47F

#C27484 – #9B1F44 – #278FB6

#95B14A – #4195B7 – #B84A6F

#975096 – #C24C58 – #B5AF75

#A94A84 – #303143 – #B46A5D

#599BB5 – #8C075A – #6E5342

#C06473 – #812F71 – #987E5B

#A94A84 – #303143 – #B46A5D

#599BB5 – #8C075A – #6E5342

#C06473 – #812F71 – #987E5B

#6197A1 – #858259 – #A62F35

#B44F45 – #9F8457 – #AE007C

#48A3A8 – #B5933C – #7A614D

#A08F7F – #508E9B – #912535

#C5424A – #817545 – #3C8493

#87715A – #C24C58 – #B4418E

#AAA096 – #9D4987- #6A6B3F

#BA8D30 – #B82156 – #947F6C

#99357B – #4E81B0 – #B2A795

#a2b26b – #3F77B0 – #A78F69

#594A51 – #907240 – #A3177A

#8E3D8C – #4E81B0 – #B2A795

#BCA440 – #2E7B8F – #784594

#219CA4 – #B11674 – #B5AF75

#9F8A5F – #282327 – #B6407C

#B3B369 – #C60439 – #594443

#C35562 – #968051 – #AE2670

#AA5E8D – #B53B62 – #B4B557

#C60345 – #4F2B2F – #B35D4E

#B9467F – #D66D71 – #AF9C7E

#2E7B8F – #A4926E – #9E007B

#B4AA62 – #0699A0 – #AB3A7A

#C5424A – #B4B446 – #326DB1

#A8007C – #892934 – #756939

#282327 – #7B655A – #B92475

#C08D7C – #B4B57C – #C04736

#BA9875 – #4F4F57 – #B1006A

Share This

با ما در ارتباط باشید